?365bet网站_365bet官网平台_如何买365bet-纸浆 365bet网站_365bet官网平台_如何买365bet

纸浆
时间:2013-08-07来源:365bet网站_365bet官网平台_如何买365bet
1、木浆
??? 机械木浆
??? 化学木浆
??? 化学机械木浆
??? 其他木浆
2、非木材纤维纸浆
??? 苇(荻)浆
??? 竹浆
??? 蔗渣浆
??? 麦草浆
??? 麻浆
??? 棉短绒纸浆
??? 稻草浆(禾草浆)
??? 其他非木材纤维纸浆
3、废纸纸浆
?? 脱墨废纸浆
?? 未脱墨废纸浆
?? 其他废纸纸浆
4、化学溶解浆